Szociológiáról

Füzér Katalin
A társadalmi tőke szociológiaelméleti keretét a koncepcióról az ezredforduló óta folyó viták nyomán abban a változatban rekonstruálom, amely a bizalom társadalomelméletére épít – egy olyan elméleti háttérre, amelyhez ritkán nyúlnak vissza a társadalmi tőke kortárs teoretikusai és kutatói. A bizalom, az együttműködési normák és a kapcsolathálózatok...
Címkék:
Tanulmányok, kutatások
FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG _Európai Roma Jogok Központja 2007. Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által közölt statisztikai adatok szerint 2005-ben (a legfrissebb elérhető adat) 17 457 tizennyolc éven aluli gyermek volt a gyermekvédelmi szakellátásban egy, az állam által kijelölt gyám...
Kutatói portrék
A Pécsi Tudományegyetem kutatói portrésorozatot indított az ott folyó tudományos munka eredményeinek, sokszínűségének bemutatására. Induló projektjük célja, hogy bemutassák az egyetem vonzáskörzetében található fiatal korosztály számára ezen munka értékeit, eredményeit, ezáltal ösztönözve hallgatóikat.   Korinek László a PTE Állam- és...
Címkék:
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben
Statisztikai segédanyag - Kehl Dániel - Dr.Sipos Béla
Előszó A valós méretű statisztikai modellek megoldása kézi számításokkal általában nem, vagy csak nehezen végezhető el, a számítógépes feldolgozás lehetősége azonban új utakat nyitott meg a statisztika tudományában is. Napjainkban a számolási igény – a személyi számítógépek megjelenése és elterjedése miatt – már nem jelent különösebb akadályt, a...
Címkék:
Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal
Társadalmi egyenlőtlenségek
2014. június 10. Részlet ( a teljes anyag letölthető PDF formátumban). K.I.: A második apropóját a mai délelőttnek az adja, hogy sok kutató összefogásával elkezdtünk egy kutatási projektet, melynek az egyik motiválója az volt, hogy mindenütt a világban, de a magyar szociológiában talán még erősebben az egyenlőtlenség, struktúrakutatások...
Szociológia - Fogalomtár
Fogalomtár - Szerkesztette: Szabó Nelli
SZOCIOLÓGIA A szociológia (a latin socius, azaz „társ”, „társaság”; valamint a görög λόγος, logosz, azaz „-tudás”, „-tudomány” szavakból) a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szervezetek, intézmények (család, iskola, egyház, állam stb.) életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és...
Szegénység a társadalomelméletben – szegények a társadalomban
Jegyzet - Spéder Zsolt
Spéder Zsolt Szegénység a társadalomelméletben – szegények a társadalomban Szegénység a rétegződés- és struktúrakutatásban A két klasszikus iskola: a funkcionalizmus és a konfliktuselmélet A társadalomszerkezet többdimenziós megközelítései: Geiger, Lenski, Townsend, Kolosiék A „szegénység kultúrája” – egy miliőképzés Oscar Lewis – a ’szegénység...
A nagyarországi szegénységről
Szegénységkutatás - Ferge Zsuzsanna
Magyarországon is, mint mindenütt és mindig, volt szegénység, de más volt tíz, húsz, száz, vagy kétszáz éve, mint manapság. Azt azonban nehéz most utólag megmondani, hogy milyen volt akkor szegénynek lenni, mit jelentett annak idején a szegénység. Ehhez a tudomány eszközei szegényesek és vitatottak. Ma a szegénységgel kapcsolatban versengő...
Szociológia tételek
Ismeretlen
A pozitivista paradigma Thomass Kuhn: Paradigma elmélet Comt kritikája A pozitivitsa paradigma kiindulópontja - 3 stádium elmélet John Stuart Mill A természettudományok és a társadalomtudományok közötti külömbségek Mill oksági törvények Herbert Spencer Durkheim Durkheim életútja Kollektív tudat Mechanikus szolidaritás Organikus szolidaritás...
Magyar lelkiállapot az ezredforduló után
Magatartástudomány - Kopp Mária- Skrabski Árpád
„A magyar népesség életminısége az ezredfordulón” c. kötetben az életminıség interdiszciplináris, magatartástudományi vizsgálatára tettünk kísérletet. (Kopp, Kovács,2006)* A kötet alapvetı célja a magyar népesség életminıségének bemutatása, az életminıséget meghatározó tényezık elemzése, mind a szociológiai, mind a pszichológiai, mind az...
Címkék:
A vonzás szabályai– Hogyan választanak társat az emberek?
Tanulmány - Lörincz László 2006
Ebben a tanulmányban azokat az elméleteket, és az ezekre épülõ empirikus kutatásokat kísérelem meg összegezni és rendszerbe foglalni, melyek azt magyarázzák, hogyan választanak társat az emberek. A kérdés persze az, hogy milyen társat. Házastársat? Élettársat? Alkalmi vagy tartós „kapcsolatot”? Esetleg barátot, „lelki társat”? A tanulmány fõ célja...
A tartalomelemzés elméleti és gyakorlati alkalmazása
Módszertan_Tartalomelemzés - Kérdő Andrea 2008
A tudományos igényű tartalomelemzés viszonylag új a társadalomtudományok módszer-arzenáljában. Alkalmazása az utóbbi két évtizedben a tartalomelemzés alkalmazása a társadalomtudományokban, mindenekelőtt a szociológiában, a pszichológiában, a politológiában, a médiakutatásban, de a pszichiátriában, a néprajzban, a nyelvészetben, illetve az irodalom...
Szociológus munkaköre, feladata
Szakmaismertető
A szociológus, mint társadalomkutató A szociológia (a latin socius, azaz „társ”, „társaság”; valamint a görög λόγος, logosz, azaz „-tudás”, „-tudomány” szavakból) a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szervezetek, intézmények (család, iskola, egyház, állam stb.) életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait...
ANDORKA RUDOLF: Bevezetés a szociológiába
Szociológia (jegyzet) - Andorka Rudolf
A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha nem is lehetünk biztosak abban, hogy megtaláltuk az igazságot, kutatásaink közelebb visznek a megismeréshez, azaz minden új hipotézissel, amelyet a megcáfolódott korábbi hipotézis helyett fogalmazunk meg, közelebb kerülünk az...